personální rezervační systém

   Přihlásit uživatele přihlásit     Registrace nového uživatele nový uživatel
Podmínky využívání služeb - Osoba

Podmínky využívání služeb společnosti PPV DAT, k.s., IČ: 27593631, DIČ: CZ27593631, (dále jen "provozovatel"), prostřednictvím internetového personálního systému http://prace.ppvdat.cz pro osoby zaregistrované v portálovém oddílu "Registrace uchazeče" (dále jen "uchazeč") v platném znění (dále jen "Podmínky")

V souladu se zákonem č.101/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů tímto uchazeč výslovně prohlašuje, že bez výhrad souhlasí se zpracováním a archivací jeho osobních údajů, které na stránkách internetového personálního systému http://prace.ppvdat.cz umístil za účelem prezentace své osoby společnosti PPV DAT, k.s. jako svému potencionálnímu zaměstnavateli. Tento souhlas uchazeč uděluje provozovateli stisknutím tlačítka "ODESLAT", a to na dobu 12 měsíců od poslední aktualizace jím zadaných informací. Provozovatel chrání veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle směrnice EU č. 95/46/EC.
Provozovatel se zavazuje nezveřejnit ani nepředat třetí osobě údaje o uchazeči.
Provozovatel má právo z internetového personálního systému
http://prace.ppvdat.cz odstranit jakoukoliv uživatelskou registraci, kterou uchazeč používá v rozporu s dobrými mravy, platnými zákony a obecně uznávanými etickými a morálními principy společnosti. Tímto krokem provozovatele se v žádném případě nezakládá nárok uchazeče na náhradu jemu případně vzniklé škody. Zveřejnění pracovního profilu uchazeče za účelem nalezení vhodného pracovního místa je zdarma. Doba zveřejnění tohoto profilu je omezena na 12 měsíců od posledního přihlášení uchazeče do administrace svých osobních údajů. Není-li dále stanoveno jinak, pro další právní vztahy mezi provozovatelem a uchazečem se použijí přiměřeně ustanovení Zákoníku práce v platném znění. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. Uchazeč stisknutím tlačítka "ODESLAT" potvrzuje svou znalost těchto Podmínek a svůj souhlas s nimi.

Tyto Podmínky jsou platné od 01.01.2012.

Zpět ZPĚT
Kontakty | Ochrana osobních údajů | O nás | Podmínky využívání služeb-uchazeč
All rights reserved. Copyright © 2006-2020 PPV DAT, k.s.